Schoonheids Verwenbon

Algemene (gebruiks)voorwaarden Schoonheidsverwenbon

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Digitale Kadobon: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digitale Kadobon B.V.;
 • Schoonheidsverwenbon: de kadobon, uitgegeven door Digitale Kadobon op www.schoonheidsverwenbon.nl;
 • Gebruiker: Koper en/of gebruiker van de schoonheidsverwenbon;
 • Deelnemende salon: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die door Digitale Kadobon als deelnemende salon wordt erkend om de schoonheidsverwenbon te (laten) verzilveren;
 • Deze voorwaarden: de onderhavige algemene (gebruikers)voorwaarden schoonheidsverwenbon;
 • Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Partijen: Digitale Kadobon en gebruiker tezamen;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Digitale Kadobon georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld ? maar niet uitsluitend - internet, e-mail;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om na het sluiten van de overeenkomst binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Identiteit van Digitale Kadobon B.V.

Digitale Kadobon B.V.
Brinkstraat 10
6721 WV Bennekom
Tel: 0318-768374
e-mail: info@digitalekadobon.nl
KvK: 55120709

Artikel 3: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding door Digitale Kadobon, iedere bestelling van gebruiker en iedere overeenkomst tussen Digitale Kadobon en gebruiker.
 2. Voordat de overeenkomst via de elektronische weg op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden op elektronische weg aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Digitale Kadobon en op www.schoonheidsverwenbon.nl zijn in te zien en zij op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos digitaal worden toegezonden.
 3. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op www.schoonheidsverwenbon.nl. Op verzoek worden deze voorwaarden door Digitale Kadobon digitaal aan de gebruiker verstrekt.
 4. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan in te stemmen met nieuwe bepalingen die zoveel als mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige en/of vernietigde bepaling(en) overeen komen.
 5. Digitale Kadobon is gerechtigd haar voorwaarden te wijzigen.
 6. Afwijkende of aanvullende voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door Digitale Kadobon schriftelijk zijn aanvaard. Hierbij geldt dat deze afwijkingen en/of aanvullingen geen afbreuk kunnen doen aan de overige algemene voorwaarden van Digitale Kadobon. Deze blijven onverminderd van kracht.
 7. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n)van de gebruiker wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Door het sluiten van een overeenkomst met Digitale Kadobon en/of het gebruik van de schoonheidsverwenbon verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Schoonheidsverwenbon, geldigheid, duur, gebruik

 1. De schoonheidsverwenbon is verkrijgbaar in de waarden € 25, € 50 en € 100 en kan worden aangekocht op www.schoonheidsverwenbon.nl. De waarde is inclusief BTW. De schoonheidsverwenbon wordt digitaal (per e-mail) aan de gebruiker verstrekt. De gebruiker dient de schoonheidsverwenbon zelf uit te printen en aan de deelnemende salon te verstrekken.
 2. Op grond van de specifieke aard van de kadobon is de gebruiker verplicht de schoonheidsverwenbon 100% vooruit te betalen.
 3. Om de schoonheidsverwenbon te kunnen kopen dient de gebruiker handelingsbekwaam te zijn. De gebruiker dient zijn of haar NAW-gegevens op te geven alsmede het e-mailadres waarop de gebruiker de schoonheidsverwenbon(nen) wil ontvangen. Deze gegevens worden elektronisch verwerkt en er kunnen derhalve onjuistheden in voorkomen. Digitale Kadobon controleert de ingevoerde gegevens niet. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste gegevens, waaronder het juiste e-mailadres.
 4. De schoonheidsverwenbon wordt, eerst nadat volledige betaling door Digitale Kadobon is ontvangen, zo spoedig mogelijk eenmaal verstrekt door digitale verzending aan het door gebruiker opgegeven e-mailadres. Digitale Kadobon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de opgave van een onjuist e-mailadres door de gebruiker.
 5. Aanvullingen en wijzigingen van bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan.

Gebruik schoonheidsverwenbon

 1. De schoonheidsverwenbon kan uitsluitend gebruikt worden voor behandelingen bij deelnemende salons. De schoonheidsverwenbon kan derhalve niet worden gebruikt voor de aankoop van producten. Bij het maken van een reservering bij een deelnemende salon dient vermeld te worden dat gebruik wordt gemaakt van de schoonheidsverwenbon. De reservering is een transactie tussen de gebruiker en de deelnemende salon waar de reservering wordt geplaatst. Aan reserveringsaanvragen kunnen geen rechten worden verleend. De schoonheidsverwenbon is te verzilveren op basis van beschikbaarheid van de deelnemende salon. Een deelnemende salon is gerechtigd een reservering op een bepaald moment te weigeren bij beperkte beschikbaarheid.

Unieke code schoonheidsverwenbon

 1. Iedere schoonheidsverwenbon is voorzien van een unieke code. Deze code kan slechts eenmaal gebruikt worden.
 2. Alleen een geprinte originele schoonheidsverwenbon en de daarbij verstrekte code kunnen worden gebruikt en dienen bij gebruik aan de deelnemende salon te worden verstrekt c.q. te worden opgegeven.
 3. Digitale Kadobon en/of de deelnemende salon(s) behouden/ behoudt zich het recht voor om een schoonheidsverwenbon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele kadobon met (geldige) code en in geval van oneigenlijk gebruik kan de deelnemende salon alsnog betaling in geld te verlangen.
 4. De gebruiker dient deze schoonheidsverwenbon en de daarbij behorende code zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal en/of gebruik door onbevoegden vindt geen vergoeding plaats. Ook geeft Digitale Kadobon de schoonheidsverwenbon niet opnieuw uit. Evenmin verstrekt zij een nieuwe schoonheidsverwenbon.

Geldigheid

 1. Iedere Kadobon is na aankoop gedurende een jaar geldig. De vervaldatum staat vermeld op de schoonheidsverwenbon. Na de vervaldatum kan de schoonheidsverwenbon niet meer worden gebruikt.
 2. Een Schoonheidsverwenbon is niet inwisselbaar voor geld.
 3. Indien het totaalbedrag van de behandeling(en) hoger is dan de waarde van een schoonheidsverwenbon dan dient het verschil betaald te worden in een betaalmiddel dat door de betreffende deelnemende salon wordt geaccepteerd.

Geen garantie(s) deelnemende salons en/of aanbiedingen

 1. Digitale Kadobon kan niet garanderen dat de deelnemende salons en/of aanbiedingen die gelden op het moment van de aanschaf van de schoonheidsverwenbon hetzelfde zijn en/of nog van toepassing zijn op het moment dat de schoonheidsverwenbon wordt ingewisseld.

Schriftelijke toestemming voor gebruik commerciële doeleinden

 1. Het is niet toegestaan een schoonheidsverwenbon op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerci?le doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven, tenzij Digitale Kadobon hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5: Herroepingsrecht; gevolgen wijziging, vervalsing en/of aantasting

 1. Na aankoop van de schoonheidsverwenbon op de website www.schoonheidsverwenbon.nl heeft de consument 8 dagen bedenktijd. Gedurende deze bedenktijd kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Indien de gebruiker de schoonheidsverwenbon reeds heeft gebruikt ? waaronder mede begrepen moet worden dat de gebruiker een geplande afspraak niet annuleert binnen tenminste 48 uur vóór de geplande afspraak ? dan komt hem/haar geen beroep meer toe op het in dit artikel in lid 1 genoemde herroepingsrecht.
 3. Het wijzigen, vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) schoonheidsverwenbon of de werking van de schoonheidsverwenbon leidt er toe dat de geldigheid van de schoonheidsverwenbon komt te vervallen.
 4. Iedere (poging tot) fraude of andere rechtens niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de schoonheidsverwenbon) aan de gebruiker wordt ontzegd.

Artikel 6: Annuleringsbeleid

 1. Een door de gebruiker gemaakte reservering kan tot 48 uur vóór de geplande behandeling vrijblijvend door de gebruiker worden geannuleerd.
 2. Indien de annulering door gebruiker plaatsvindt binnen 48 tot 24 uur vóór de geplande behandeling, dan kan de gebruiker de datum en/of het tijdstip van de behandeling wijzigen bij de deelnemende salon. Eén en ander gebeurd in goed overleg met en op basis van beschikbaarheid van de betreffende salon.
 3. Indien de annulering door gebruiker plaatsvindt binnen 24 uur vóór de geplande behandeling, dan komt de waarde van de schoonheidsverwenbon te vervallen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Digitale Kadobon verricht samen met de deelnemende salons redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op haar website en in de uitgaven. Zij zijn niet (gezamenlijk of afzonderlijk) aansprakelijk voor enige vorm van directe, indirect of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruik kunnen maken van de website www.schoonheidsverwenbon.nl.
 2. Digitale Kadobon is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud van de website www.schoonheidsverwenbon.nl, inhoud van websites waarnaar op de website van schoonheidsverwenbon.nl links staan geplaatst of eventueel onjuiste of gewijzigde informatie op deze websites of in informatieboekjes.
 3. Het kan onverhoopt voorkomen dat er op de website of in het foldermateriaal door druk- en zetfouten en/of typ- en taalfouten foutieve informatie wordt verstrekt. Alle getoonde informatie is dan ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten en/of typ- en taalfouten. Digitale Kadobon en/of een deelnemende salon is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten in prijzen en/of voorwaarden.
 4. Digitale Kadobon en de deelnemende salons besteden veel zorg aan het weergeven van accurate informatie. De door de gebruiker geboekte behandeling kan echter afwijken van de getoonde afbeelding(en).
 5. Digitale Kadobon geeft slechts de schoonheidsverwenbon uit. Een (geldige) schoonheidsverwenbon kan in dit kader slechts worden gezien als betaalmiddel voor een behandeling bij een deelnemende salon. Digitale Kadobon staat niet in voor (onrechtmatig en/of non-conform) handelen of nalaten van en/of wanprestatie door de betreffende deelnemende salon waar de kadobon wordt verzilverd.
 6. Digitale Kadobon oefent op de deelnemende salon geen toezicht uit en draagt voor het handelen en/of nalaten van de deelnemende salon geen enkele verantwoordelijkheid.
 7. Digitale Kadobon kan (dan ook) niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade (zowel materieel als immaterieel) van de gebruiker en/of derden voortvloeiend uit enig (onrechtmatig en/of non-conform) handelen en/of wanprestatie door de deelnemende salon.
 8. Digitale Kadobon is niet aansprakelijkheid voor schade die door (en/of met) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de schoonheidsverwenbon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Digitale Kadobon. Aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot (maximaal) vergoeding van de waarde van de schoonheidsverwenbon(nen).

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Digitale Kadobon zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht en de Auteurswet.
 2. Het is de gebruiker en/of andere (recht)personen niet toegestaan om veranderingen aan te brengen op de schoonheidsverwenbon.
 3. Alle door Digitale Kadobon eventueel verstrekte (elektronische) bestanden met afbeeldingen en/of logo’ s van Digitale Kadobon/schoonheidsverwenbon of door haar te leveren diensten en/of producten, zijn uitsluitend bestemd om door de gebruiker en/of derden te worden gebruikt voor het doel waarvoor Digitale Kadobon deze ter beschikking heeft gesteld en mogen anderszins niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Digitale Kadobon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 4. Alle intellectuele (eigendoms)rechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van www.schoonheidsverwenbon.nl, de schoonheidsverwenbon, gedrukt materiaal, logo’s etc. zijn voorbehouden aan Digitale Kadobon.nl.

Artikel 9: Geschillen

 1. Op deze voorwaarden en de overeenkomst(en) tussen Digitale Kadobon en gebruiker(s) is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ieder geschil tussen Digitale Kadobon en gebruiker met betrekking tot deze voorwaarden en/of (de totstandkoming van) tussen partijen gesloten overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende transacties zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem.

Privacy

De schoonheidverwenbon respecteert en beschermt jouw privacy; zorgt ervoor dat jouw privacy en de beveiliging daarvan de aandacht krijg. Dit betekent dat De schoonheidverwenbon uitsluitend en alleen met betrouwbare partners samenwerkt.  De schoonheidverwenbon stuurt je alleen gericht communicatie in de vorm van nieuwsbrieven die acties communiceren, mits je dit hebt aangegeven. Het is mogelijk jouw voorkeuren ten allen tijde aan te passen.
De schoonheidverwenbon zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen of aanbieden.

Als De schoonheidverwenbon jouw persoonsgegevens verzamelt, omdat jij deze hebt ingevuld , gebruikt De schoonheidverwenbon  deze gegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De schoonheidverwenbon is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

De schoonheidverwenbon, Brinkstraat 8, 6721WV Bennekom

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens omvatten alle informatie  waarmee het mogelijk is jou te identificeren. Tevens kunnen het ook unieke identificatoren omvatten zoals IP-adres of MAC-adres van jouw apparatuur, evenals cookies.

HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

WAT DOET De schoonheidverwenbon MET JOUW GEGEVENS

 • De schoonheidverwenbon biedt jou de service waar je om gevraagd hebt (bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief)
 • De schoonheidverwenbon voldoet aan de wettelijke eisen (bijvoorbeeld het versturen van een factuur)

Als je de gegevens die De schoonheidverwenbon nodig heeft niet verstrekt kan dit gevolgen hebben voor de capaciteit van De schoonheidverwenbon om deze producten of diensten te leveren.

De schoonheidverwenbon biedt jouw gegevens nooit aan derden en verkoopt deze ook nooit.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoonheidsverwenbon.nll, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAR SLAAT De schoonheidverwenbon JOUW GEGEVENS OP?

De schoonheidverwenbon bewaart jouw persoonsgegevens alleen zolang nodig en voor het bestemde doel waarvoor deze initieel opgeslagen zijn; om in jouw behoeften te voorzien of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

De schoonheidverwenbon hanteert de volgende criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens vast te stellen:

 • Indien je producten De schoonheidverwenbon hebt genoten en aangeschaft, bewaart De schoonheidverwenbon jouw persoonsgegevens zolang de contractuele relatie duurt;
 • Indien je contact met De schoonheidverwenbon opneemt om een vraag te stellen bewaart De schoonheidverwenbon je persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om jouw vraag te beantwoorden/verwerken;
 • Als je een account aanmaakt (webshop) bewaart De schoonheidverwenbon je persoonsgegevens totdat je verzoekt deze te verwijderen;
 • Indien er cookies op jouw computer worden geplaatst bewaart De schoonheidverwenbon deze zolang als nodig is om doelen te behalen (bijv bij webshop: winkelmandcookies).

Zodra De schoonheidverwenbon jouw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, worden ze uit het systeem verwijderd of geanonimiseerd zodat jouw identiteit niet meer zichtbaar is.

ZIJN JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

De schoonheidverwenbon streeft ernaar jouw persoonsgegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. De schoonheidverwenbon legt betrouwbare derden die jouw persoonsgegevens voor haar verwerken de contractuele plicht op hetzelfde te doen.

De schoonheidverwenbon doet er alles aan jouw persoonsgegevens te beschermen en maakt, zodra zij jouw persoonsgegevens heeft ontvangen gebruik van strikte procedures en beveiligingsfeatures in een poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via internet niet volledig beveiligd is kan De schoonheidverwenbon de veiligheid van jouw gegevens die naar de website van De schoonheidverwenbon worden verzonden niet garanderen. Elke verzending is daarom voor jouw eigen risico.

LINKS NAAR WEBSITE VAN DERDEN EN SOCIAL LOGIN

De website www.schoonheidsverwenbon.nl  kan links bevatten van en naar websites van partnernetwerken en adverteerders. Als je een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites een eigen privacybeleid hanteren en dat De schoonheidverwenbon  niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dit beleid. Stel jezelf op de hoogte van dit beleid alvorens je jouw persoonsgegevens op deze websites achterlaat.

Het kan zijn dat De schoonheidverwenbon je de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van je social media login. Als je dit doet, bedenk dan dat je jouw profielgegevens met  De schoonheidverwenbon deelt, afhankelijk van de instellingen van jouw social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat je weet hoe jouw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.

CONTACT

Mocht je vragen De schoonheidverwenbon hebben of aanvullende informatie wensen naar aanleiding van deze privacyverklaring neem dan contact op met  ; per mail info@schoonheidsverwenbon.nl of telefonisch 0318-417831. Uiteraard is het ook mogelijk een brief te sturen naar De Schoonheidsverwenbon, Brinkstraat 8, 6721WV Bennekom ter attentie van Eugenie de Groot